පුවත් සහ සිදුවීම්

03
ජන2022
රාජකාරි ආරම්භ කිරීම 2022-01-01

රාජකාරි ආරම්භ කිරීම 2022-01-01

  2022 වසරේ ජනවාරි 01 වනදා රාජකාරී...

12
නොවැ2021
පුහුණු වැඩසටහන

පුහුණු වැඩසටහන

  A training workshop on office procedures...

08
සැප්2021
ලේ දන් දීමේ වැඩසටහන 2021-09-08

ලේ දන් දීමේ වැඩසටහන 2021-09-08

ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමාගේ මග පෙන්වීම මත ආර්ථික සංවර්ධන...

25
අගෝ2021
අලුතින් පත් වූ සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය

අලුතින් පත් වූ සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය

අභිනවයෙන් පත්වු සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමිය අද දින...

07
ජූලි2021
නව කුරුණෑගල ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා

නව කුරුණෑගල ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමා

මාණ්ඩලික නිලදාරින් ඇතුලු කාර්‍යාලීය නිලදාරි මණ්ඩලය ඉදිරියේ,...

19
අප්‍රේ2021
සිංහල-හින්දු අලුත් අවුරුදු සැමරුම 2021

සිංහල-හින්දු අලුත් අවුරුදු සැමරුම 2021

සිංහල-හින්දු අලුත් අවුරුදු සැමරුම 2021විධායක කාර්ය මණ්ඩලය...

20
මාර්2021
මහින්ද ඒකනායක මහතාගේ ස්ථාන මාරුව

මහින්ද ඒකනායක මහතාගේ ස්ථාන මාරුව

කුරුණැගල ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමන් වශයෙන් 2015.05.16 දින සිට...

04
මාර්2021
දෙමළ භාෂා පුහුණු වැඩසටහනේ අවසාන දිනය 2021

දෙමළ භාෂා පුහුණු වැඩසටහනේ අවසාන දිනය 2021

දෙමළ භාෂා පුහුණු වැඩසටහනේ අවසාන දිනය -...

shortNos

shortNoscovid centers

380x110

Scroll To Top